icf-afshin

ستیز و ستایش

در آیه 6 از مزمور 149 در مورد ستایش خداوند و شمشیر دو دم صحبت شده است. در وجود ما انسانها قلمروهائی وجود دارند که ضد خداست و بایستی دائما با آنها مبارزه نمائیم و تا زمانیکه با این قلمرو ها

icf-amir

بوته مشتعل در زندگی ما

کتاب مقدس سراسر مملو از داستانهایی از مردان و زنان خداست که همه آنها مثل ما انسان بوده اند، اما تصمیم، ایمان و سرسپردگی آنها، زندگی آنها و حتی جامعه را تغییر داده است و موسی یک از برجسته ترین این

icf-mehrdad

فرزند خواندگی

خداوند ما را بعنوان فرزندان خود خوانده است. هیچ چیز در دنیا وجود ندارد که بتواند ما را از محبت خداوند جدا سازد. فرزند خواندگی یکی از اصول ایمان مسیحی میباشد اما بایستی به آن باور قلبی و کامل

یادداشت‌های رهبران