icf-robert

تداوم پری روح القدوس

بسیاری از مسیحیان از روح‌القدس پر میشوند اما پری روح‌القدس در آنها تداوم نمی و اثرت و نتایج این پری در زندگی‌ آنان ماندگار نیست، یکی‌ از مهمترین دلایل این موضوع عدم اطاعت آنها از روح‌القدس

یادداشت‌های رهبران