icf-malcolm

هویت ما در مسیح

اگر ما میخواهیم هویت درست خود را در مسیح درک نمائیم، بایستی به خود عیسی مسیح نگاه نمائیم و برتری و کفایت عیسی مسیح را در نمائیم. در کولسیان باب اول از آیه 15 الی 20 ، پولس راجع به همین موضوع

icf-robert

شنیدن صدای خداوند

ما در زندگی نیاز داریم تا صدای خداوند را بشنویم،تا بتوانیم وقایع اطراف خود را درک نمائیم. خدای کتاب مقدس خدای ارتباط و مشارکت است و دوست دارد با انسان ارتباط داشته باشد. چرا ارتباط ما با

icf-mehrdad

اهمیت درون انسان

در فرهنگ ایرانی مسئله آبروداری و ظاهر بسیار بارز و مورد توجه است، ما همیشه میخواهیم ظاهر خوبی داشته باشند و اینکه مردم در مورد ما چه فکر میکنند برای ما بسیار مهم است. اما وقتی به عیسی مسیح ایمان

یادداشت‌های رهبران